Descripció del conflicte

Descripció del conflicte

Sintetitzàvem aquest estudi preguntant-nos Perquè aquesta plaça no és una plaça?, i podem oferir una resposta molt simplificada dient que No és una plaça perquè és un pàrquing.

Més enllà de l’aparent obvietat d’aquesta resposta, el registre actual d’usos i la seua materialitat no deixen cap dubte i la percepció que els múltiples agents de l’entorn tenen sobre aquest lloc la reafirma. A més a més, aquest ús primordial (així com la materialitat actual de la plaça) atrau altres usos i agents secundaris que reforcen aquesta situació, es retroalimenta, impedint noves opcions d’ús i noves dinàmiques per part dels agents implicats.

Alguns agents, principalment el mercat, són directament dependents de l’ús d’aparcament per diferent motius (funcionament, clients externs al barri) però, en realitat, la formalització actual de l’espai no resol eixes necessitats sinó que afavoreix i fomenta la degradació del lloc. Un exemple clar són les opinions dels enquestats on, entre d’altres, el problema d’accés i circulació per als vianants, més encara si van amb carret de compra, apareix en un 21% de les respostes o en el 15% que senyalen la falta d’aparcament, cosa que ens indica que la materialització actual no resol eixa demanda.

Tenint en compte que tots els agents coincideixen en que l’estat actual del barri i el mercat no ofereixen un aspecte atractiu, seria possible arribar a un acord sobre l’impacte que la materialitat i ús actual de la plaça tenen sobre el lloc? Sense deixar de banda les necessitats d’aparcament primordials del mercat i agents vinculats a ell, podríem resoldre una formalització diferent per a la plaça Rojas Clemente de manera que estiguera oberta a noves formes d’ús per part de nous agents? Aleshores, com resoldre les necessitats d’aparcament del mercat? Perquè si es modifica l’ús de la plaça de manera que el mercat deixa d’oferir aparcament aquest es veuria greument afectat i, possiblement, abocat a un tancament definitiu.

Amb tota aquesta informació, podem composar un sociograma on tracem les relacions entre el conjunt d’agents implicats en la modificació i gestió de l’entorn.

sociograma agents Rojas Clemente
sociograma agents Rojas Clemente

La controvèrsia entre els usuaris de l’espai de la plaça Rojas Clemente es pot dividir en tres grups.

-D’una banda la entitat gestora de la zona blava i els usuaris directes de l’aparcament. Atenent a les fonts consultades y a les enquestes (veure l’article anterior), aquests usuaris són, majoritàriament, agents externs al barri i al mercat, per tant la seua vinculació amb l’espai de la plaça Rojas Clemente és només temporal i purament funcional. Evidentment la gestora de la zona blava s’enriqueix directament d’aquest ús i de la situació actual que açò provoca en l’entorn. Podem deduir que aquest primer grup d’agents està en contra de la modificació de l’ús actual de la plaça.

-D’altra banda tenim al mercat i als seus comerciants i al restaurant annex. Aquests depenen directament de l’ús actual de la plaça, però no es beneficien de la seua configuració actual. De fet, molts d’ells reconeixen que la majoria dels usuaris de l’aparcament no són clients seus sinó usuaris externs, i que els seus proveïdors i clients externs al barri habitualment tenen problemes per a trobar aparcament degut a la mancança de places. Més encara, són conscients de que l’aspecte de l’entorn i de l’edifici del mercat no suposen un atractiu per a nous visitants, ans al contrari. Malgrat això, les seues postures respecte a la intervenció divergeixen. Aquest pareix ser el grup més delicat i afectat per la situació, de tal manera que l’espai i el seu registre d’usos actual no els afavoreixen però una modificació mal planejada podria dur-los al tancament.

-També estan aquells agents que veuen amb bons ulls una modificació de l’espai i el registre d’usos. En la seua majoria, entenen que la situació actual els perjudica i que és necessària una intervenció, però possiblement no són conscients de la importància que l’ús de l’aparcament té per al grup anterior.

-Finalment cal fer esment als ‘gorrilles’ que demanen diners als usuaris de la zona blava i que a sovint dormen i utilitzen la plaça per a les seus necessitats. Qualsevol resolució d’aquesta problemàtica deuria passar per recuperar un bon estat de les relacions entre els agents directament implicats en l’espai.

Per últim, hem de tindre en compte que aquest conflicte es localitza en un entorn més ampli on són molts més el agents susceptibles de ser dinamitzats i afectats per les modificacions a l’espai públic de Rojas Clemente.

mapa d'agents a l'entorn
mapa d’agents a l’entorn

ES

Descripción del conflicto

Sintetizábamos este estudio preguntándonos ¿Porque esta plaza no es una plaza?, y podemos sintetizar una respuesta muy simplificada diciendo que No es una plaza porque es un parking.

El registro de usos actual y su materialidad no dejan lugar a dudas y la percepción que los múltiples agentes del entorno tiene sobre ese lugar reafirma nuestra respuesta. Además, este uso primordial (así como la materialidad actual de la plaza) atrae usos y agentes secundarios que refuerzan esta situación, se retroalimenta, impidiendo nuevas opciones de uso y nuevas dinámicas por parte de los agentes implicados.

Algunos agentes, principalmente el mercado, son directamente dependientes del uso de aparcamiento por diferentes motivos (funcionamiento, clientela externa al barrio) pero, en realidad, la formalización actual del espacio no resuelve esas necesidades sino que favorece y fomenta la degradación del lugar. Un ejemplo claro son las opiniones de los encuestados donde, entre otros, el problema de acceso y circulación para peatones, más todavía si van con carrito de compra, aparece en un 21% de las respuestas o en el 15 % de respuestas señalan la falta de aparcamiento, lo que indica que la materialización actual no resuelve esta necesidad.

Teniendo en cuenta que todos los agentes coinciden en que el estado actual del barrio y el mercado no ofrecen un aspecto atractivo, ¿sería posible llegar a un acuerdo sobre el impacto que la materialidad y uso actual de la plaza tienen sobre el barrio y el mercado? Sin dejar de lado las necesidades de aparcamiento primordiales del mercado y agentes vinculados a él, ¿podriamos resolver una formalización diferente para la plaza Rojas Clemente de modo que estuviera abierto a nuevas formas de uso por parte de nuevos agentes? ¿Cómo resolver entonces las necesidades de aparcamiento del mercado? Porque si se modifica el uso del espacio de manera que el mercado deja de ofrecer aparcamiento este se vería gravemente afectado y, posiblemente, abocado al cierre definitivo.

Con toda esta información, podemos componer un sociograma donde trazamos las relaciones entre el conjunto de agentes implicados en la modificación y gestión del entorno. (ver arriba)

La controversia entre los usuarios del espacio de la plaza Rojas Clemente se puede dividir en tres grupos:

-Por un lado la entidad gestora de la zona azul y los usuarios directos del aparcamiento. Según las encueestas y fuentes consultadas (ver artículo anterior) estos usuarios son, en su mayoría, agentes externos al barrio y al mercado, por tanto su vinculación con el espacio de la plaza Rojas Clemente es sólo temporal y simplemente funcional. Evidentemente la gestora de la zona azul se enriquece directamente de este uso y de la situación actual que ello provoca en el entorno. Podemos deducir que este primer grupo de agentes está en contra de la modificación del uso actual de la plaza.

-Por otra parte tenemos al mercado y sus comerciantes y al restaurante anexo. Estos dependen directamente del uso actual de la plaza, pero no se benefician de su configuración actual. De hecho ellos mismos reconocen que la mayoría de usuarios del aparcamiento no son clientes suyos, sino usuarios externos, y que sus proveedores y clientes externos al barrio habitualmente tienen problemas para encontrar aparcamiento debido a la escasez de plazas. Además, son conscientes de que el aspecto del entorno y de su edificio no suponen un atractivo para nuevos visitantes, más bien todo lo contrario. Sin embargo sus posturas en cuanto a intervención difieren. Este parece ser el grupo más delicado y afectado por la situación, de tal manera que el espacio y su registro de usos actual no les favorecen pero una modificación mal planificada podría llevarles al cierre.

-También están los agentes que ven con buenos ojos una modificación del espacio y su registro de usos. En su mayoría, entienden que la situación actual les perjudica y que es necesaria una intervención, pero posiblemente no son conscientes de la importancia que el uso de aparcamiento tiene para el grupo anterior.

-Por último hay que mencionar a los “gorrillas” que piden dinero a los usuarios del parking y que a menudo duermen y utilizan la plaza para hacer sus necesidades. Cualquier resolución de esta problemática pasará por recuperar un buen estado de las relaciones entre los agentes directamente implicados en el espacio.

Finalmente, debemos tener en cuenta que este conflicto se localiza en un entorno más amplio donde son muchos más los agentes susceptibles de ser dinamizados y afectados por las modificaciones en el espacio público de Rojas Clemente. (ver arriba)


EN

Conflict description

We synthesized this study asking Why this place is not a place?, and can synthesize a very simplified answer saying that this is not a square because it’s a parking lot.

The actual registry of uses and its materiality leave no room for doubt, and the perception that the multiple agents in the environment have of it reaffirms our response. In addition, the primary use (as well as the current materiality of the square) attracts uses and agents who enhance this this situation, it feeds back, preventing new options of use and new dynamics by involved agents.

Some of these agents, mainly the market, are directly dependent on the use of parking for various reasons (daily loading/unloading, receiving customers from outside the neighborhood) but in fact, the actual materialization of the space does not meet these requirements but encourages and promotes the degradation of the place. We find a good example in the polls where, among others, the problem of access and movement for pedestrians, even more so if they use a shopping cart, was listed by 21% of respondents or 15% of responses which indicate a lack of parking, which means that the present materialization does not meet this need.

Given that all the agents agree that the current state of the district and the market does not offer an attractive image, would it be possible to reach an agreement about the impact of materiality and current use of the square have on the neighborhood and the market? Without neglecting the parking needs of the market and agents linked to it, could we solve another formalization of the Rojas Clemente square so it can be open to new forms of use by new agents? How then can be met the parking needs of market? Because if the use of space is modified so much, the market could be hit hard and possibly doomed to closure.

With this information, we can compose a sociogram where we map the relationships between all parties involved in the modification and management of the environment. (see above)

The controversy between the users of Rojas Clemente square can be divided into three groups:

-On the one hand the the blue zone (parking) managing and the direct users of the car park. According to polls and asked sources (read previous post) these users are mostly outsiders to the neighborhood and the market, so its link with the space of the Rojas Clemente square is only temporary and merely functional. Obviously the manager of the blue zone benefits directly from this use and the situation that this imposes to the environment. We can conclude that this first group of agents is against changing the current use of the square.

-On the other hand we have the market and its merchants and the restaurant attached. These depend directly on the current use of the square, but do not benefit from its current configuration. In fact they recognize that most of the parking users are not their customers but external users, and their suppliers and customers from outside the neighborhood usually have trouble finding parking due to the shortage of places. They are also aware that the appearance of the building and its surroundings are not an attraction for visitors, rather the opposite. However, their positions differ in terms of intervention. This seems to be the most sensitive and affected group by the situation, so that actual space and current uses do not favor them but a poorly planned change could lead to the closure.

-Also there are agents who agree with a modification of the space and the set of uses. For the most part, they understand that the current situation is detrimental to them and that intervention is necessary, but probably are not aware of the importance that the use of parking has for the previous mentioned group.

-Finally, we must mention the “gorrillas” who ask for money to users of the parking and often sleep and use the square to relieve themselves. Any resolution of this problem must recover a good state of relations between the agents directly involved in space.

Also, we must consider that this conflict is located in a broader environment where many more agents can be incorporated and affected by changes in the public space of Rojas Clemente. (see above)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s